1. Definities

 • Bedrijf

  Straat: Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road
  Plaats: North Point
  Land: Hong Kong
  Telefoon: +1 (650) 746-4113

 • Nieuwsportaal

  Nieuwsportaal beheerd door het Bedrijf en beschikbaar op het domein: https://nl.beincrypto.com/

 • BeInCrypto

  Verzamelnaam die verwijst naar zowel het Bedrijf als het Nieuwsportaal

 • Voorwaarden

  Nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden van het Bedrijf

 • Gebruiker

  Individueel bezoek aan het Nieuwsportaal

 • Richtlijnen

  Juridische richtlijnen die van toepassing zijn op het Bedrijf op grond van zijn rechtsgebied of op grond van hun juridisch afdwingbare aard

 • Content

  Content betekent alle informatie of inhoud die weergegeven, gebruikt of verzonden wordt op het Nieuwsportaal of per e-mail als onderdeel van de abonnementsdienst

2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker

Het gebruik van dit beleid is bedoeld voor de Gebruikers van BeInCrypto.
BeInCrypto is een Nieuwsportaal dat ernaar streeft zijn Gebruikers directe en eerlijke informatie over de cryptomarkt en de blockchain-industrie te bieden.

Het Bedrijf heeft deze Algemene Voorwaarden opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wetten en bijbehorende richtlijnen, evenals met het interne beleid.

Door het Nieuwsportaal te bezoeken, de Content ervan te lezen en/of het Nieuwsportaal te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen de Gebruiker en het Bedrijf en zijn van toepassing op het gebruik van het Nieuwsportaal door de Gebruikers.

Als een Gebruiker het niet eens is met deze Algemene Voorwaarden, moet hij of zij het Nieuwsportaal verlaten en onmiddellijk stoppen met het gebruik van de diensten.

3. Content en intellectueel eigendom

Alle Content op het Nieuwsportaal is het exclusieve eigendom van het Bedrijf en wordt beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van handelsmerken, auteursrechten, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten.

De Content mag alleen door een Gebruiker worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag niet door een Gebruiker aan andere partijen worden gedistribueerd zonder voorafgaande toestemming van het Bedrijf.

Verzoeken om Content op een andere manier te gebruiken dan toegestaan ​​door deze Algemene Voorwaarden moeten worden ingediend bij – [email protected] – voor voorafgaande beoordeling en goedkeuring.

4. Beperking van aansprakelijkheidsclausules

De diensten en informatie die beschikbaar zijn op het Nieuwsportaal worden strikt verstrekt op een ‘as is’-, ‘waar beschikbaar’- en ‘waar beschikbaar’-basis.

Het Bedrijf geeft geen garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot de informatie die op het Nieuwsportaal wordt verstrekt. Het Bedrijf wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties af, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot eigendom, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit het onderscheppen door derden van informatie die via het Informatieportaal aan u beschikbaar wordt gesteld.

Het Bedrijf, of enig ander gelieerd bedrijf, directeur, functionaris of werknemer, evenals enige externe leverancier van Content, software en/of technologie, is niet aansprakelijk voor verlies of schade die een Gebruiker kan oplopen in het geval van een storing of onderbreking van het Nieuwsportaal, of voortvloeiend uit het handelen of nalaten van een andere partij die betrokken is bij het beschikbaar stellen aan gebruikers van het Nieuwsportaal, van de gegevens die het bevat of de producten of diensten die het aanbiedt, of enige andere oorzaak die verband houdt met toegang, onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van informatie op het Nieuwsportaal of de elementen die het bevat.

In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn jegens een Gebruiker, hetzij op grond van contract of onrechtmatige daad, voor enige directe, speciale, indirecte, vervolg- of incidentele schade of voor enige andere schade van welke aard dan ook, zelfs als BeInCrypto of een andere partij dat wel heeft gedaan op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, de overdracht van virussen die de apparatuur van een Gebruiker kunnen infecteren, het falen van mechanische of elektronische apparatuur of communicatielijnen, telefoon- of andere computerverbindingsproblemen (bijvoorbeeld onvermogen om toegang te krijgen tot een internetprovider), ongeoorloofde toegang, diefstal, bedieningsfouten, stakingen of andere arbeidsproblemen of enig ander geval van overmacht.

Het Bedrijf garandeert geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot het Nieuwsportaal.

5. Vrijwaring

De meningen en artikelen die op het Nieuwsportaal worden gepubliceerd, zijn de vrucht van het werk van hun auteurs en zijn onderhevig aan hun vooringenomenheid en subjectiviteit; daarom kan het Bedrijf de feitelijke waarheidsgetrouwheid van de informatie die ze bevatten niet garanderen.

De informatie, artikelen en meningen die beschikbaar zijn op het Nieuwsportaal vormen op geen enkele wijze een financieel advies of een aansporing om te investeren. Niets dat door het Bedrijf wordt gepubliceerd, vormt beleggingsadvies, en er mag niet worden vertrouwd op gegevens of informatie die op het Nieuwsportaal zijn gepubliceerd in verband met beleggingsactiviteiten.

Het Bedrijf en zijn medewerkers raden ten zeerste aan dat elke Gebruiker zijn eigen, onafhankelijke onderzoek doet en/of een gekwalificeerde beleggingsprofessional raadpleegt voordat hij een financiële beslissing neemt.

6. Klachten

Het Bedrijf respecteert het creatieve werk en de eigendomsrechten van anderen en zorgt voor strikte naleving van de wetten op intellectueel eigendom en auteursrecht. Als u van mening bent dat er inbreuken op intellectueel eigendom of auteursrecht zijn gepleegd, neem dan onmiddellijk contact met ons op met details over de situatie ([email protected]). Gegevens die u in uw klacht moet vermelden zijn:

 • Informatie over de eigenaar van het intellectuele eigendom
 • Een goede aanduiding van het betreffende eigendom
 • Contactgegevens van de aanklager

Het Bedrijf zal passende maatregelen nemen om binnen een passend tijdsbestek op de klacht te reageren; op voorwaarde dat klachten te goeder trouw door Gebruikers worden ingediend.

7. Monitoring en evaluatie

Het Bedrijf zal regelmatig de doeltreffendheid van deze Algemene Voorwaarden onderzoeken, en in het bijzonder de kwaliteit van de uitvoering van de daarin beschreven Voorwaarden, en behoudt zich, indien nodig, het recht voor om eventuele tekortkomingen te corrigeren.

Daarnaast zal het Bedrijf de Algemene Voorwaarden minimaal eenmaal per jaar herzien. Het Bedrijf zal zijn Gebruikers op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging aan deze Algemene Voorwaarden door een bijgewerkte versie ervan op zijn Nieuwsportaal te publiceren. Tenzij anders vermeld, worden wijzigingen onmiddellijk van kracht nadat de bijgewerkte versie op het Nieuwsportaal is geplaatst.